• یکی از قطعات اصلی سیستم کولر ماشین اواپراتور است اواپراتور مجموعه ای از قطعات است که وظیفه ایجاد برودت و کاهش گرمای هوای کابین خودرو را بر عهده دارد یکی دیگر از وظایف مهم اواپراتور کولر خودرو جذب رطوبت از هوای داخل کابین می شود