• کمپرسور یک وسیله است که وظیفه انتقال گاز سرد را در کولر بر عهده دارد و به نوعی قلب مجموعه نامیده می‌ شود. این قطعه از طریق تسمه به میل لنگ موتور خودرو متصل می شود و ماده سردی که در هنگام دمای گاز کم‌ از آن خارج می شود اواپراتور را نیز افزایش می‌ دهد.