• شیلنگ ها وسیله ای برای جریان روان کارها در سیستم مختلف خودرو میباشد