• پولی توسط بلبرینگ روی پوسته قرار گرفته است معمولا برای کوچک کردن فضا و تاثیر بهتر میدان مغناطیسی بوبین پولی طوری طراحی می شود که بوبین داخل ان قرار گیرد بدنه بوبین به نوعی روی پوسته متصل می شود در برخی مدل ها با استفاده از یک شیار روی بدنه کمپرسور و یک خار روی بوبین یا برعکس و در برخی مدل ها با استفاده از پیچ روی بدنه کمپرسور بسته می شود همانطور که اشاره شد در حالت عادی پولی روی پوسته یاتاقان بندی شده است بنابراین در زمان روشن بودن موتور و حرکت تسمه تجهیزات جانبی موتور پولی کمپرسور به راحتی دوران می کند