• کویل اواپراتور در سیستم تهویه مطبوع قطعه ای است که گرما و رطوبت هوا را از بین می برد. در اصل، کویل اواپراتور جایی است که هوای سرد خانه شما از آن می آید. کویل اواپراتور پر از مبرد تبخیر شده است که این مبرد توسط کمپرسور به صورت مایع، به شیر انبساط پمپ می شود و سپس به اواپراتور می رسد.