• ریو اکسپنشن در سیستم کولر پاشیدن یا پودر کردن گاز می باشد.نقطه ی اول سرمای سیستم کولر می باشد.