• کندانسور پژو 405 رادیات کولر که اسم علمی ان کندانسور می باشد در مدار کولر نقش خنک کردن گاز رادارد و لازم به ذکر است که این نسل خودرو رطوبت گیرکه به ان سیلکاژل می گویند در داخل ان می باشد.