• کمپرسور کولر ون دلیکا سیستم گاز کولر را به جریان می اندازد. وظیفه کمپرسور درسیستم کولر نقش قلب انسان را دارد.