• کمپرسور سیستم گاز کولر را به جریان می اندازد. وظیفه کمپرسور در سیستم گاز کولر نقش قلب انسان را دارد.