• کمپرسور سیستم گاز کولر را به جریان می اندازد. وظیفه کمپرسور در سیستم کولر نقش قلب انسان را دارد.